Persondata

Flakkebjerg Friskoles behandling af persondata


1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefon nummer 30643460 samt på e-mail adresse info@flakkebjerg-friskole.dk.
Skolens CVR. nr. er 43654810.


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af
friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse
med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.


3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde
behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger
om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.


4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en
elev eller forældre.
Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og
forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og
klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er
forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data. Dette drejer sig
om fx fagportaler, hvortil elever har adgang via deres Uni-login.
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af
en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.


5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene
personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis
sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.
Afgangsbevis opbevares til tid og evighed i hht. Arkivloven.


6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af
personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.


Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.


Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden
hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.