Værdier

SKOLENS VÆRDIER

Flakkebjerg Friskole er en lille, stor skole. Vi kendes på fællesskab, trivsel, motivation og kreative læringsmiljøer. 


Vores vision er at være et godt lære- og værested, der danner og uddanner hele mennesker, der har mod til at bruge livet til gavn og glæde for sig selv og andre. Her på siden kan du læse hvad vi står for og  tror på. Vi starter med vores tre grundværdier:

VI ER FLAKKEBJERG FRISKOLE

Vi er et dedikeret og trygt fællesskab. Vi passer på hinanden og på skolen. Vi møder elever, forældre og kollegaer med nysgerrighed, tillid, forventninger og arbejdsglæde.

Læs mere her.

DIN DRØM ER

Vi giver børnene tro på og mod til at følge sine drømme, for på sigt at kunne bruge livet til gavn og glæde for sig selv og andre.

Læs mere her.

JEG ER MIG

Vi vil være en trivselsfremmende skole, hvor eleverne lærer at leve, lære og lege. Her skaber vi harmoniske mennesker, som tør være sig selv uden at være sig selv nok.

Læs mere her.

På Flakkebjerg Friskole har vi:


 • Tæt voksen/barn forhold
 • Morgensamling og fællessang
 • Maks. 20 børn pr. klassetrin
 • God tid til at hjælpe det enkelte barn
 • Mulighed for individuelle hensyn og udfordringer, fagligt som socialt.
 • Tid til fordybelse i fag og emner
 • Mulighed for sammenhænge i aktiviteterne
 • Værdiskabende aktiviteter
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem
 • Flexibilitet og hurtig beslutningsproces
 • Høj faglighed og kreativitet
 • Stor naturgrund med plads til leg og udfoldelse af det gode børneliv/ungeliv
 • Anerkendende og inkluderende læringsmiljøer
 • Virkelighedsnære læringsmiljøer i samspil med forenings-, kultur og erhvervsliv.

VI ER FLAKKEBJERG FRISKOLE

- et dedikeret fællesskab


Flakkebjerg friskole ønsker at samle børn og voksne i et dedikeret, meningsfyldt fællesskab om hele skolens virke. Igennem ligeværdighed og medleven af såvel børn som voksne skaber vi et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele. Et dedikeret fællesskab er et nært og omsorgsfuld fællesskab, hvor vi hverken skal være eller tænke ens, men vi værner om hinanden og omgås hinanden med gensidig respekt, tillid og opmærksomhed. Tryghed og fællesskab er centrale for børns trivsel, og glade børn lærer bedst. Ethvert barn hos os, skal føle sig set, hørt og mødt og opleve sig som en del af fællesskabet. Flakkebjerg friskole bygger på en kultur, hvor alle ser sig selv som deltagere, medskabere og med-ansvarlige i skabelsen og vedligeholdelsen af et godt lærings- og arbejdsmiljø.

Skolens fællesskab ønsker også at berige kulturen og livet i (lokal)samfundet omkring skolen. Elever, forældre og medarbejdere er alle en del af dette dedikerede, forpligtende fællesskab, der hele tiden søges levendegjort og aktualiseret. 


Et stærkt fællesskab giver faglige fordele, og skoleglæden øges, når fællesskaberne i skolen fungerer.” -Astrid Rosenmay Jacobsen, kasserer


Et særkende ved skolen er fællesskabet på tværs af alder, hvor store og små elever oplever tryghed og omsorg i mødet og relationerne med hinanden, imellem børn som voksne.


Fællesskab for en fælles fremtid

Prioriteringen af fællesskabet handler om elevernes trivsel, men anses også som en værdi for livet.  I en stadig mere globaliseret og mangfoldig verden bliver evnen til at indgå i fællesskaber og håndtere mangfoldigheden stadig vigtigere. At kunne kommunikere, samarbejde, dele, tage medansvar og forstå sig selv som del af en stadig større sammenhæng vil være centrale kompetencer som menneske i det 21. århundrede. At kunne bidrage positivt til fællesskabet vil være fundamentalt i fremtiden og som led i den baeredygitge udvikling. Vi skal derfor turde skabe fællesskaber så stærke, at vi skal kunne gå igennem konflikterne sammen, og samtidig elske hinanden som vi er. 


Vi dyrker det fællesskab, som får vores elever til at føle sig som en del af noget større. Et fællesskab, hvor børn og unge bliver handlende aktører i eget liv med ansvar og omsorg for andre. At være en del af et fællesskab kræver en aktiv indsats, og fællesskabet er både fagligt og socialt.” - Anna Fjordside

DIN DRØM ER

- Motivation og kreativitet, her er højt til himlen


Vores elever skal klædes bedst muligt på til at kunne håndtere livet efter Flakkebjerg friskole. Vi ønsker, at eleverne skal forlade skolen med en tro på og tillid til egne muligheder for, og ressourcer til, at kunne udfolde sine drømme og passioner, for på sigt at kunne bruge sit liv og sine evner til gavn og glæde for sig selv og andre. 


På Flakkebjerg friskole er der plads til at drømme stort og småt, og de drømme skal man støttes i at opnå, eller noget af vejen dertil. Elever lærer bedst, når der er sammenhæng mellem det, de skal lære og det, de har lyst til at lære, derfor understøtter vi elevernes initiativ og passioner. Eleverne skal udfordres og støttes i sin udvikling imod at blive et velfunderet og ressourcestærkt menneske. Dette skal ske gennem virkelighedsnære, kreative, legende og udfordrende læringsmiljøer, hvor eleverne styrkes i at tænke kreativt og omsætte og formidle det i praksis. Eleverne vil lære at beherske mange, alsidige udtryksformer, oparbejde vedholdenhed, og omstillingsparathed, ligesom skolen skal styrke elevernes evner til dialog og konflikthåndtering i trygge rammer. Læring vil ofte være tværgående, praktisk/musisk og projektorienteret. 


Kreativitet er hos os et kernebegreb i kvalitetsundervisning - ikke kun i kunstnerisk form, men som værdi i stort og småt for at kunne se sig selv som medskaber af sine vilkår, og forstå, at den værdi, man leverer, handler om at finde nye veje gennem skiftende situationer - i samspil med andre. Således skal fantasi, faglig bredde og fordybelse præge skolens arbejde, sammen med oplysende oplevelser - inde såvel som ude i naturen. Fælles fordybelse i utraditionelle rammer øger elevernes engagement, dannelse og motivation. Kreative læringsmiljøer handler også om legende læring, musik, dans, balance, bevægelse, drama, udeskole, boldspil – men også ro til fordybelse, fortællinger og ny viden i en klasse sammen.


Vi hjælper eleven til at opdage og være på jagt efter viden

- og at finde glæde i den.


Vi er til stadighed optaget af, hvordan børn lærer bedst. Vigtigst af alt er det at bevare elevernes nysgerrighed, motivation og lyst til læring gennem hele skoleforløbet, så de kan træde ud i voksenlivet, som oplyste, lydhøre og engagerede mennesker med livsmod og en solid ballast af såvel menneskelig indsigt som faglige kundskaber. Det hele menneske er et menneske, der har mulighed for at drømme - for sig selv og verden.


Fra drøm til handling  

Det handler ikke bare om at drømme om en hundehvalp, men om det, vi voksne vil kalde et mål eller et ønske. For det hjælper til, at alle børn får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.  Drømme kan ændre sig undervejs, men det er vigtigt, at man kan genere sin energi i en positiv retning." -  Gitte Susanne Altenburg, bestyrelsesmedlem.

JEG ER MIG

 trivsel = læring


Vi arbejder aktivt for, at elevernes trivsel og selvværd opretholdes. Ethvert barn skal ses, høres, forstås og anerkendes, og deres integritet skal respekteres. Det er vigtigt for os, at hvert enkelt barn får lige nøjagtigt de udfordringer og det modspil, det har brug for, for at trives og udvikle sig bedst muligt. Vi arbejder ud fra, at læring kan foregå på mange måder under hensyn til det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og nærmeste udviklingszone.  Dette kræver et grundigt kendskab til børnene, som forudsættes af tætte, anerkendende relationer til lærere og pædagoger. På en lille skole har vi tid til, og prioriterer denne relation og har mulighed for at starte en tidlig indsats for elever med risiko for at udvikle trivselsproblemer.


Børnene skal lære sig selv at kende med de svage og stærke sider, - der er ting, vi er gode til, andre mindre, - men vi er altid værdifulde. At have tillid til egne evner og føle sig værdifuld er af afgørende betydning for børns trivsel og livsmod, og således også for deltagelsen i fremtidige fællesskaber. Vi ønsker at skabe harmoniske, empatiske, hele mennesker, som tør være sig selv, og som tør lade andre være sig selv. 


Flakkebjerg friskole skal ligeledes fremme elevernes forståelse af sig selv som en del af en større sammenhæng, hvorfor den enkelte elev skal udfordres til medbestemmelse og medansvar, samt støttes i at udvikle en personlig holdning og kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til omverdenen. Derfor er demokratisk tankegang, kulturel og interkulturel forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen en del af vores hverdag.


På Flakkebjerg friskole ønsker vi, at ethvert børn skal føle sig hjemme hos os og i verden.